سرپرستی استان خراسان                                                                                           آموزش - مشاوره - پژوهش
مسیر ناهموار تحول باید به‌کوشش خود مدیر پیموده شود , زیرا تحول چیزی نیست که مدیر فرمان دهد و دیگران اجرا کنند.