سرپرستی استان خراسان                                                                                           آموزش - مشاوره - پژوهش
هیچ چیز محصورتان نمی کند مگر افکارتان ، هیچ چیز محدودتان نمی کند مگر ترس هایتان ، هیچ چیز مجبورتان نمی کند مگر اعتقاداتتان